مــراحل مشــاوره و عقــد قـــرارداد وکـــالت: 

A – مشاوره تلفـنی رایـگـان با شماره  ۸۸۱۷۴۹۹۳-۰۲۱ و تشریح کامل و دقیق پرونده از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۹:۰۰ به صورت همه روزه می‌باشد.

B – در صورتی که در مشاوره رایگان تلفنی، امکان و شرایط پیگیری و موفقیت در پرونده، توسط مشاور مرکز تشخیص داده شود، به درخواست متقاضی جلسه مشاوره حضوری تشکیل می‌گردد.

C – مشاوره حقوقی حضوری که در این حالت مخاطب ضمن تماس با مرکز مطالعات قضایی ، وقت مراجعه حضوری خود را هماهنگ کرده و حضوراً به مرکز مراجعه می‌نماید و توسط مدیر حقوقی مرکز مورد ارزیابی، تحلیل و امکان سنجی موفقیت بر اساس مدارک و مستندات و تنها در صورت ارزیابی امکان موفقیت حتمی عقد قرارداد صورت می‌گیرد.

مراحل عقد قرارداد وکالت با مرکز : 

A – مشاوره حقوقی و بررسی و تحلیل موضوع پرونده و ارزیابی اسناد و مدارک موکل

B – ارزیابی و امکان سنجی موفقیت در پرونده ((قبول پرونده تنها در صورت ارزیابی موفقیت حتمی ممکن است و در پرونده ها و موضوعاتی که احتمال موفقیت به شکل قطعی وجود ندارد ، قبول پرونده در این مرکز صورت نمی‌گیرد))

C – در صورت تشخیص امکان موفقیت حتمی ، عقد قرارداد با موکل با مبلغی معین.

D – موکل به صورت پیش پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد را پرداخت نموده و پرداخت مابقی مبلغ به پس از صدور رای قطعی ، موکول می‌گردد.

E – در صورت عدم موفقیت در پرونده برخلاف تحلیل، ارزیابی و امکان سنجی اولیه که در قرارداد ذکر شده است ، وکیل مستحق دریافت باقیمانده مبلغ حق‌الوکاله نیست و هزینه پیش‌پرداخت نیز می‌باید فوراً به موکل عودت گردد.

F – فقط در صورت کسب نتیجه مثبت مطابق با ارزیابی اولیه که در قرارداد شرط شده است ، وکیل مستحق دریافت حق‌الوکاله می‌گردد.