چک
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
معرفی شرکت تجاری
۱۳۹۶-۱۱-۱۶

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی به‌سوی خصوصی‌سازی گام برمی‌دارد و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت‌های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته‌شده باعث کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها مؤسسات غیرتجاری است تا شرکت‌ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

شرکت از زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما ازنظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد .

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

ماده ۲۰ قانون تجارت انواع شرکت‌های تجاری را به هفت قسم تقسیم می‌کند

۱ـ شرکت‌های سهامی

۲ـ شرکت با مسئولیت محدود

۳ ـ تضامنی

۴ ـ مختلط سهامی

 ۵ـ مختلط غیر سهامی

 ۶ـ شرکت نسبی

۷ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت‌ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت

 

مدارک موردنیاز جهت تأسیس شرکت :

شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده ۲۷ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل‌شده است و هر یک از شرکا بدون این‌که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم‌شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هست. مدارک موردنیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

الف) دو نسخه تقاضانامه

 ب)دو نسخه صورت شرکت‌نامه

ج) دو نسخه اساسنامه

د) دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

 ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیئت‌مدیره نیز خارج از شرکا باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیئت‌مدیره نیز الزامی است و هرگاه مؤسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی‌نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می‌گردد .

شرکت‌های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکت‌های سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره‌نویسی و مدارک بعد از پذیره‌نویسی می‌باشد. مدارک قبل از پذیره‌نویسی؛دو نسخه اظهارنامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره‌نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه‌های مؤسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح‌شده است که مؤسسین ۲۰% از کل سرمایه را تعهد می‌نمایند و ۳۵% از ۲۰% را واریز و گواهی بانکی ارائه می‌دهند .هرچند مؤسسین می‌توانند بیش از ۲۰ % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر ازآنچه در قانون تجارت قیدشده است باشد. اظهارنامه عیناً اظهارنامه شرکت‌های سهامی خاص هست که باید تا بند ۹ آن کامل شود.بندهای بعدازآن بعد از پذیره‌نویسی کامل می‌شود حداقل سرمایه نیز ۵ میلیون ریال می‌باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی به ماده ۸ و ۹ قانون تجارت مراجعه نمایید .

مدارک بعد از پذیره‌نویسی :

دو نسخه اظهارنامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهارنامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاءشده باشد،دو نسخه اساسنامه،دو نسخه صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت‌مدیره که کارهایی همانند صورت‌جلسات شرکت‌های سهامی خاص تکمیل می‌گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت در نظر گرفته می‌شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه‌ای که اعلامیه پذیره‌نویسی در آن چاپ‌شده است .

مؤسسات غیرتجاری :

مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهند بر طبق ماده ۱ آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک موردنیاز دو نسخه تقاضانامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه نام مدیر،مدیران شعبه می‌باشد که توسط مؤسسین امضاء می‌شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می‌گردد و در صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می‌گردد مؤسساتی که فعالیت آن‌ها مشمول بند الف ماده ۲ آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری شود(ماده ۲ بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده ۶ همان آئین‌نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت مسدودی حساب وکالت تضمینی

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت مسدودی حساب وکالت تضمینی

مراحل اداری :

متقاضی پس‌ازآنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می‌کند و مدارک شرکت موردنظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می‌کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می‌کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می‌کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می‌نماید مؤسسات و شرکت‌های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می‌باشند. متقاضی نام‌های درخواستی خود را بر روی برگه‌ای می‌نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی‌کننده پرونده تحویل می‌دهد کارشناس پرونده را ازنظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می‌کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می‌گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت‌نامه،تقاضانامه و صورت‌جلسات را وارد سیستم می‌کنند بعدازآنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می‌شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت‌های مختلف اداری از طریق واردکردن که درخواست امکان‌پذیر است. متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می‌کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام‌های درخواستی متقاضی را جستجو می‌کند. به ترتیب اولویت یکی از نام‌ها را برای او تعیین می‌کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می‌شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می‌گردد و هم‌زمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می‌نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می‌کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می‌زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می‌کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام‌های درخواستی متقاضی را جستجو می‌کند. به ترتب اولویت یکی از نام‌ها را برای او تعیین می‌کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می‌شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می‌گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می‌نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می‌کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد. اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می‌زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می‌کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره‌نویسی را صادر می‌کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می‌شود . در غیر این صورت مراحل اداری انجام می‌گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

هرگاه کارشناسی منع قانونی در پرونده‌ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می‌کند؛ «قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می‌گردید.» و آن را تأییدمی کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می‌کند. هم‌زمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می‌شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می‌شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می‌زند، حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می‌نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می‌نماید در حسابداری حق ثبت، حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می‌گردد و محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه‌ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسئول ثبت دفاتر تحویل می‌دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می‌شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می‌شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می‌شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می‌شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می‌شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می‌شود مهر اداره برای آن زده می‌شود و به‌این‌ترتیب شرکت به ثبت می‌رسد.

مرکزمطالعات جامع قضایی ایران

مرکزمطالعات جامع قضایی ایران

وکیل تضمینی

رفع مسدودی حساب ، ممنوع الخروجی ، رفع ممنوع المعامله