۱۳۹۵-۰۱-۱۳

اجرا احکام مدنی و شناخت آن

اجرای احکام مدنی اجرای احکام به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه صورت می‌گیرد. اجرا ی حکم و […]
۱۳۹۴-۰۸-۱۹

اسناد تجاری و قوانین حاکم بر اسناد تجاری

اسناد تجاری برات قانون تجاری ایران برات را تعریف نكرده است، ولی حقوقدانان معمولاً این سند تجاری را عبارت از نوشته ای می دانند كه به […]